Vol 6, No 2 (2016)

Table of Contents

Special Issue on the Third International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
148
Jiahua Yu, Qian-Ping Gu
PDF
149-166
Kazuhiko Komatsu, Ryusuke Egawa, Shoichi Hirasawa, Hiroyuki Takizawa, Ken'ichi Itakura, Hiroaki Kobayashi
PDF
167-180
Shoma Kajitani, Yasuyuki Nogami, Shunsuke Miyoshi, Thomas Austin, Khandaker Md. Al-Amin, Nasima Begum, Sylvain Duquesne
PDF
181-194
Masato Hayashi, Masanao Yamaoka, Chihiro Yoshimura, Takuya Okuyama, Hidetaka Aoki, Hiroyuki Mizuno
PDF
195-211
Max Plauth, Frank Feinbube, Frank Schlegel, Andreas Polze
PDF
212-229
Akane Kawaharada, Tomoyuki Miyaji, Naoto Nakano
PDF
230-242
Raghunandan Mathur, Hiroshi Matsuoka, Osamu Watanabe, Akihiro Musa, Ryusuke Egawa, Hiroaki Kobayashi
PDF
243-262
Reiji Suda, Hiroyuki Takizawa, Shoichi Hirasawa
PDF
263-289
Kazuhiko Ohno, Rei Yamamoto, Hiroaki Tanaka
PDF
290-308
Ye Yuan, Chen-Mou Cheng, Shinsaku Kiyomoto, Yutaka Miyake, Tsuyoshi Takagi
PDF
309-327
Keita Kayaba, Akiko Takahashi
PDF
328-344
Tetsuya Murakami, Eitaro Kohno, Yoshiaki Kakuda
PDF
345-367
Daiki Arai, Yamin Li
PDF
368-394
Md. Selim Al Mamun, Md. Ezharul Islam, Nobuo Funabiki, Minoru Kuribayashi, I-Wei Lai
PDF
395-419

Regular Paper(s)

Xin Zhou, Koji Nakano, Yasuaki Ito
PDF
420-435