Vol 9, No 2 (2019)

Table of Contents

Special Issue on the Sixth International Symposium on Computing and Networking

Koji Nakano
PDF
130
Hiroki Nishikawa, Kana Shimada, Ittetsu Taniguchi, Hiroyuki Tomiyama
PDF
131-146
Sayaka Kamei, Hirotsugu Kakugawa
PDF
147-160
Jubee Tada
PDF
161-170
Yuta Kodera, Minoru Kuribayashi, Takuya Kusaka, Yasuyuki Nogami
PDF
171-187
Wai Kyi Kyi Oo, Hiroshi Koide, Kouichi Sakurai
PDF
188-200
Kouzou Ohara, Kazumi Saito, Masahiro Kimura, Hiroshi Motoda
PDF
201-216
Yuuki Okuda, Masaya Sato, Hideo Taniguchi
PDF
217-238
Hiroshi Michizu, Yuichi Sudo, Hirotsugu Kakugawa, Toshimitsu Masuzawa
PDF
239-256
Naoki Kamikawa, Hiroshi Umeo
PDF
257-275
Joji Toshima, Takuo Suganuma, Akiko Takahashi
PDF
276-300
Tomoaki Ukezono
PDF
301-317
Makoto Nagatomo, Kentaro Aburada, Naonobu Okazaki, Mirang Park
PDF
318-338
Yasuhiro Nakamura, Hideyuki Kawashima, Osamu Tatebe
PDF
339-353

Regular Paper(s)

Akane Kawaharada, Takao Namiki
PDF
354-369
Thuong Nguyen Dat, Keisuke Iwai, Takashi Matsubara, Takakazu Kurokawa
PDF
370-389

Corrigendum

Thomas Herault
PDF
390